* نسیــمِ منزلِ لیــــــلی *

* نسیــمِ منزلِ لیــــــلی *

۱ مطلب با موضوع «همسرانه» ثبت شده است

برای مردها مهم نیست که مجبور شوند به ناحق از رئیس شرکت شان عذرخواهی کنند یا مامور پمپ بنزین به آنها بی احترامی کند یا برادر زن شان تحویل شان نگیرد؛ 

برای مردها فقط این مهم است که در حریم خانواده شان، فرمانروایی مقتدر و عزیز بمانند...


۶
لیلی ...